12/09/2007

صدای موزیک را از صدای موزیک پسرک دیوانه ای که بالای سرم زندگی می کند بالا تر می برم.این طور بهتر است.هم آن صدا و هم همهمه و جنجالی که در سرم برپاست،هر دو در صدای موزیک ام گم و گور می شنود.

No comments:

Post a Comment