12/05/2007

ای کاش کلاسشان آتش نمی گرفت ...

سکوت،بغض و احساس عجز مطلق

No comments:

Post a Comment