12/03/2007

حزب پوتینی و گلابی عزیزِ من

داشتیم به سمت سلف دانشگاه می رفتیم برای ناهار.بی مقدمه پرسید:نتیجه انتخابات روسیه رو دیدی؟ و شروع کرده به با هیجان درباره اش صحبت کردن.

No comments:

Post a Comment