11/27/2007

سه روز پیش فهمیدم که آزمایشگاه و تحقیق را رها کرده و ولگرد شده. و این درست همان موقعی شروع شد که من به خانه به دوش ها فکر می کردم.
نه،سعی نکن ما را به هم مربوط کنی.این فقط یک اتفاق بود از نوع ساده.

No comments:

Post a Comment