4/05/2007

گناه کار متولد شدیم.از همان اولِ اول ...