3/29/2007

اشتباه نکردم.
باران باریده بود.
وقت بازی ابر و ماه رسیده است.

No comments:

Post a Comment