3/29/2007

من فقط غوطه ورم

بی صدا

نه در اندوه

نه در شادی بی اعتنا

فقط غوطه ورم

سیالم
سخت سیال

سنگی که درونش مذاب است

شاید ...


(ک.ک.بیتا)

چه خوب با حال این روزهای من جور است ...

No comments:

Post a Comment