3/21/2007

بوسه هایی که خواب ندارد ...

من هم یک پری می شناسم.غمگین نیست.یعنی دیگر غمگین نیست. از ته اقیانوس بالا آمده.مدت هاست.پشت به همه دنیا، ساعت ها می نشیند و غروب اقیانوس را تماشا می کند. پری من نه نی لبک چوبی دارد ، نه نواختن می داند. ... دل پری من موسیقی ندارد. از آن دل های بی صداست. ...

No comments:

Post a Comment