3/13/2007

کفش های گلی-4

شکوفه ها شکفته اند
سفید،صورتی

یاس های زرد
خود می نمایند

خانه ی ما،
یاس داشت،یاس بنفش

No comments:

Post a Comment