2/22/2007

یک وقت هایی هست که یک گند های مفصل و مشروحی می زنی و خوب بعدش یا از خودت خجالت میکشی یا حالت به هم می خورد از وجودت.
یک وقت هایی هم هست مثل این یا این،که گندی در کار نیست ولی از خودت بدت می آید با همه آن چیزهایی که دردت می آورند ...

No comments:

Post a Comment