2/22/2007

...

جیب خالی و حال روحی خراب و دو تا امتحان افتضاح ترکیب با مزه ایست!

برای بهتر امتحان دادن و التیام روح به سفر می روم.
جیب خالی را هم اجالتا بی خیال.

No comments:

Post a Comment