2/14/2007

گفتم از تنهایی ها که بگذری،همه چیز خوب است.
گفت تنهایی درد بی درمانی است.
زیر لب گفتم درد؟
گفت دردی که خیلی ها حتی در خواب های بی آرام هم تجربه اش نکرده اند.
تکرار کردم درد،درد،درد ...

عادت می کنیم.به همه چیز.حتی دردهای بی درمان.

No comments:

Post a Comment