2/09/2007

کفش های گلی - صفر

امروز هم،مثل دو روزِ گذشته
باران می بارد

بازی ابر و آفتاب
گاه به گاه
کلافه ام می کند

No comments:

Post a Comment