2/09/2007

کاهش توانایی های زبانی/کلامی، کاهش پیجیدگی ذهنی

شناختی که از درون به بیرون نمایانده می شود،چیزی خواهد بود بسیار دور از آنچه در ذهن پرورده ای.

No comments:

Post a Comment