2/22/2007

ahoi!

ماهیت زندگی اراسموس وبورس های این چنینی،زندگی های پنج ماهه و دوستی های پررنگ ولی کوتاه، هم برای خودش عالمی دارد.
دوستی هایی که به سبب شرایط موقتی زندگی اراسموسی ها شکل می گیرد متفاوت از بقیه دوستی هاست.

سفر به خیر میشا!

No comments:

Post a Comment