2/20/2007

کفش های گلی-3

تجربه های جدید
تجربه های زندگی(!)

تجربه هاست که
جایی میان گلو
برجسته می شود و راه تنفس را می بندد
بغض؟نه!
بغض که نیست!

راه می روی،
زیر بارانی که نمی بارد
روی زمین هایی که چند روزی می شود خیس نیستند.

No comments:

Post a Comment