2/20/2007

کفش های گلی-2

روزهایی هست
که بارانی است.
صبح هایی هست که
یک سرخمودی است و خمودی

تاخیرهای گاه و بی گاه
راه ها میان بر می شود وجنگلی.

No comments:

Post a Comment