1/31/2007

کمی طورِ دیگر!

رفتم برای ویزیت پزشکی برای کارت اقامت.تست ریه و عکس از ریه ها.ریه ها مشکل نداشت،ستون فقرات انحراف دارد!مثل اینکه با انحراف ستون مهره ها هم می توان در این مملکت اقامت داشت.خیالم راحت شد!

No comments:

Post a Comment