1/21/2007

تو نگاه ،هیچ

چشم هات، نگاه ات
هر دو را با هم
زیبا می یابم.زیبا.

No comments:

Post a Comment