1/21/2007

کمی عاشقانه رقیق،آرام ...

دل ام هوای اون خونه رو داره. با سماور اش که قل قل اش از یه چای خوش مزه می گه. با شومینه اش که دودِ سیگارم رو بالا می کشه.با مبل کنار شومینه اش که توش لم داده باشه.با خودم که روی دسته مبل کنارش نشسته باشم و بهش زل بزنم و تابِ نگاه ام رو نیاره ...

No comments:

Post a Comment