1/17/2007

ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم
از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم

آره رفیق!اینجوری هاست!البته که نه که بد شده باشه ها!!

No comments:

Post a Comment