12/15/2006

چه خبر شده ؟؟؟ گردی چیزی در هوای تهران پاشیده اند؟؟؟ خبر عروسی است که از این ور و آور می رسد!این یکی با آن یکی مزدوج شد. زوجه این یکی هم یک هو از کجا پیدا شد نفهمیدم!مادر رفتند خواستگاری ؟!! این دو تا هم که طرح دوستی ریختند! ای بابا! چه عرض کنم!مبارکا باشد!!!

No comments:

Post a Comment