12/11/2006

در یک انتظارِ کافه گونه متوسط ...
دخترک با کلاه مشکی اش،با پالتوی قرمز اش می گذرد.
دخترک می ایستد
دخترک کلاه اش را تقریبا بر می دارد
حرکت گردن و جابه جایی موهای لخت
تکان دهنده!
جواب نگاه هیز و ممتد من یک نیم نگاه خالی است
ای دخترک با کلاه مشکی!

No comments:

Post a Comment