12/04/2006

هوا باز شده کمی.رمق نوشتن ام هم مثل اینکه کم کم رو به برگشت گذاشته!در این بی کاری استثنایی روز پروژه و این باطری رو به اتمام پرتابل نوشتن ام گرفته!!! ...
این بار واقعا تنهاهستم...یک قهوه ماشینی و یک سیگار گزینه های مناسبی به نظر می رسند...

No comments:

Post a Comment