12/04/2006

دو روز و نصفی هست که پشت سر هم باران است و باران.اینجا انقدر مرطوب است که از بوی خاک باران خورده اما خبری نیست.آخ اگر بدانی چقدر دلم هوای بوی خاک نم ناک دارد ...

No comments:

Post a Comment