11/13/2006

"Les Lumières du faubourg"


اکسپرسیونیسم مطلق!از فراموش شده ها می گوید. فراموش شده هایی که حتی دست از عصیان کشیده اند. آرام و با تمِ کمی غمگین برای من و برای جی،رفیق پاریسی بسیار(!!!) غم ناک. یک ساعت و نیم در تصاویر حرفه ای و زیبا غرق شدم و تا چند روز حرف داشتم برای زدن. آنقدر بیان فیلم ساده بود که در نگاه اول خودم را با یک نریشن ساده روبرو یافتم، اما بعد از چند روز،کم کم جنبه های انتقادیِ ناخود آگاه (آنه) فیلم را کشف کردم ...

No comments:

Post a Comment