11/13/2006

Les enfants de la colère
فرزندان عصبانیت(؟) فیلم زیبایی بود.شاید فیلمی درباره من،درباره ما. بچه هایی که در وضعیت های انتخاب شده متولد شده اند،بجه های ناراضی، بجه های معترض،بجه هایی که برای بیان اعتراض شان خود تخریبی را انتخاب کرده اند.ژورنالیستی بود . اما زیبا و شاید ما ناراضی های همیشگی بهتر از خیلی ها درک اش کنیم ….

No comments:

Post a Comment