11/16/2006


او نیست با خودش
او رفته با صدایش
اما خواندن نمی تواند ...

No comments:

Post a Comment