11/02/2006

فرض کنیم کمتر از یک ساعت مانده به امتحان. در حالی که همه مشغول خر زنی شدید هستند شیر پاک خورده ای از راه می رسد و فریاد می زند بیشتر خواندن بی فایده است. یک عده بی توجه ادامه می دهند. یک عده ،خداشان خواسته، دفتر و دستک را تعطیل می کنند و به کارِ مطلوب می پردازند،هر مطلوبی که بود!یک عده هم نا امید وا می دهند و سری به تصدیق تکان و با تعلل بساطشان را جمع و جور می کنند. وضعیت فعلی مردمان مرا یادِ سومین گروه می اندازد ...

پی نوشت- دلم برای کمی کس شعر گویی تنگ شده بود که گفتم!صرفا همین! ماجرا از این حرف ها خیلی گذشته.(حالا شما هی به من مِیل بزن بگو گندشو در آوردم از بس استعاری نوشتم! ...خوب شد حالا؟!)

No comments:

Post a Comment