10/29/2006Can I? Could I?

در اتاقی ... نه!
در آپارتمانی که جایی نزدیکی های آخر دنیاست
مثل یک غار ... نه!
مثل یک قبر،
در سکوت و بوسه شناور می شوم
با چشمانی که نمی دانم،
نمی توانم
میزان عاشقیت اش را
تخمین بزنم.

No comments:

Post a Comment