10/29/2006

احاطه شده در ساختمان هایی به همین بلندی که فقظ کورسویی از آفتاب نادر شهر را ببینی،من هستم و حسی از درون که مامنی است برای خلاصی از زندگی های کودکانه با هاله ای از بلوغ. منشا الهام شاید!

No comments:

Post a Comment