10/27/2006


در حالی که تمامی درها بازند
چگونه می توان کنجکاو نبود
و همینطور فضول!؟

بیا نگاهی بیندازیم
و کمی زندگی خصوصی بدزدیم!
باشد؟!!!

No comments:

Post a Comment