10/19/2006


اینجا چراغ قرمز ها فراوانند
و تمام شانس تصاحب یک تن در پارک زیبایی خلاصه شده است

دریچه چشمان زل به جلو دارند و هیچ نگاه خیره ای نیست که زیرش مچاله شوی!
تمام واژه ها ناگهان به هیاهویی بی معنی تبدیل می شوند
و من در میانه روز
در یک رویای عمیق فرو می روم ...

No comments:

Post a Comment