10/27/2006

ناراحت بودم که چرا کتاب بابا لنگ درازم را همراهم نیاوردم. حالا خودم یک پا جودی آبوت شدم بدون گیس های بافته شده! ... البته اگر این تمایل شدید و مسلط به تنهایی و سکوت امانم دهد ...

No comments:

Post a Comment