10/27/2006

می دانی؟!
به نظرم این بار با بارهای قبلی فرق داشته باشد
من از جای دیگری می آیم
و تو از همان جا
که من
هیج وقت
بدان تعلقی نداشتم .هیچ وقت!

آخر می دانی؟!
آن زن خیلی وقت است که گریخته است
و شاید برای همیشه!

No comments:

Post a Comment