10/19/2006

همه جا هست
انکارش نمی توان کرد
و اینجا که تمایلی برای فریاد وجود ندارد
بیشتر در چشمم فرو می رود

هنوز برای دیدن خیلی چیزها پر می کشم
و پلک هایی که جلوی دیدم را می گیرند.

قفس است و پلک و دریچه
تمنایی اما برای رهایی نیست
همه در توهم رها بودن فرو رفته اند!!!

No comments:

Post a Comment