10/03/2006

شفافیت

رقصم گرفته بود

پیرانه سر،دیوانه وار

تنها،تنها رقصیدم


... آنجا کسی نبود

غیر از من و خیال و تنهایی ...

No comments:

Post a Comment