9/28/2006


گذشته اش را به یادش نیاور!


من از گذشته ای آمده ام که او مدت هاست جایی در قبلا ها جا گذاشته
جلو نرفتم،
حضورم چیزی بیش از نبش قبر مدفون شده هایش نبود
زیر زیرکی نگاهش کردم و سیگارم را دود!
می شناختمش.

No comments:

Post a Comment