9/22/2006


اینجا پاییز شروع شده ، انگار خیلی قبل تر از حضور من در این دنی

اینجا پاییز شروع شده ، انگار خیلی قبل تر از حضور من در این دنیا

باران هم که مثل همیشه اتفاق قشنگی است

در این روزهای ابری و بارانی

این منم که از هیچ جا به این همه روزمرگی و رفت و آمد

نفوذ کرده ام

انگار صد سال همین جا زیر زمین بوده ام!آن زن آمد.

آن زن با یک چمدان کنجکاوی آمد.

No comments:

Post a Comment