9/06/2006

خسته ام.به کمی فکر نکردن به هیچ چیز احتیاج دارم. ... دست نیافتنی به نظر می رسد!

No comments:

Post a Comment