9/05/2006


دارم سپیده می کنم در غفلت شب
به دست نخوردگی ام سوگند!ستاره خواهم شد
این شهر اگر در کهنگی خود پابه پا نکند،سرِزا نرود،
من هم خداگونه خلوتی پیدا خواهم کرد
برای بسترم خوابی عمیق خواهم سرود


تاتوره-ک.ک بیتا

No comments:

Post a Comment