8/30/2006

این روزها رادیولوگ ها هم دروغگو شده اند! عکس های رادیولوژی که هیچ چیز را نشان نمی دهند. می گویند همه چیز آن توها خوبِ خوب است.
اما،"یه چیزی" هست در دلم که باید استفراغ اش کنم.
"یه چیزی" هست در گلویم که باید گریه اش کنم.
"یه چیزی"هست در سرم که باید فریادش کنم.
"یه چیزی"هست.اما این عکس های سیاه و سفید نگاتیو می گویند هیچ چیز نیست و من فکر می کنم که چه بی شرمانه دروغ می گویند.

No comments:

Post a Comment