8/29/2006

چرکنویس


حکایت آدم های متزلزل است شاید هم مردد. با کمترین حرکتی سفیدِ سفید می شوند،حتی بیرنگ! کافی است کمی جریان سیال گرما بهشان برسد. یک نگاه کافی است. تنها آن موقع که می فهمند داستان این نبوده با خیال راحت شلوارشان را خیس می کنند. آن موقع که بین رفقا هستند.

No comments:

Post a Comment