8/16/2006

هر کدام از این خنده ها،این خنده های زیبا-پشت هر کدام یک زندگی-شیاری طولی روی روحم می سازند. تنها که می شوم تازه می فهمم ترک ترک شده ام. هر تکه یک رنگ.
(به یاد شب بیست و پنج مرداد کنار زنان زیبای زندگی ام)

No comments:

Post a Comment