8/30/2006

ته فنجانم می گفت پانزده روز. سرعت همه چیز بیشتر از درک من از گذر زمان شده. بی صبرانه این منِ دیگر را انتظار می کشم. .... در اتاق های انتظار مطب این دکترها، عجب حس های شاعرانه ام از خط بیرون می زنند!!!

No comments:

Post a Comment