8/22/2006


آمِلی،دختری از مونمارت

آیا آملی در دنیای ما وجود خارجی دارد؟ می شود مثل آملی زندگی کرد؟یعنی گارسون بار بود،با رنگ و وارنگ آدم سر و کله زد،همسایه های عجیب و بعضا آزاردهنده داشت،عمیقا تنها بود و با این احوال برای عشق وقت گذاشت و از کمک کردن به مردم به لذت عمیق رسید و هزار جورِ دیگر خوشحال بود.می شود؟ (نیل فکر می کند که کاملا امکان دارد.)
شاید،برای بعضی روزها. شاید برای بعضی روزها بتوانم کاملا به لذت های کوچک و عمیق ام آگاه باشم و به سمتشان حرکت کنم. اما نه همه روزها.
باز هم به همان نقطه رسیدم.برای خوشحال بودن و احساس لذت کردن ،مثل یک حیوان دست آموز تربیت و شرطی شده ام/ایم. مثل خیلی چیزهای دیگر.

No comments:

Post a Comment