8/05/2006

وقتی بی پروا می گرید
وقتی آرام و بی صدا می گرید
وقتی بغض اش در نفس های مقطع اش می شکند ...

No comments:

Post a Comment