8/08/2006

به سفر می روم.کردستان،سرزمین پدری، که تاکنون ندیده ام.از آخرین باری که با خانواده هم سفر شدم دو سالی می گذرد!آنقدر هر بار که سفر رفتیم،زیر آسمان خدا خوابیدیم یا چادر زدیم یا سر از جاهای عجیب در آوردیم و همیشه برای غیر منتظره ها خودمان را آماده کردیم و در کنارش کوله کشیِ درست حسابی داشتیم ،فراموش کردم چطور باید برای یک سفر تر و تمیز و روی برنامه جمع و جور کنم!!!!

No comments:

Post a Comment