8/05/2006

.حس غریبی است.خیلی غریب.انقدر که پس پشت چشمان خودم غریبه می شوم

No comments:

Post a Comment