8/04/2006

چین چینی ها ...

با آن مانتو های پایین تنه دامنیِ چین واچینی همه جا را برداشته اند و تلق تولوقِ صندل ها بیداد می کند!
ارتفاع موهای جلوی روسری هم که مورد مسابقه است. نسل ما صاف و صوف های عشق کانوِرس رو به انقراض است. ... شاید هم اینرسی من نسبت به تغییر مد لباس زیادی بالاست!

No comments:

Post a Comment